Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

BRANCHEFORENINGEN DANSKE LYSREKLAME PRODUCENTER

§ 1

Brancheforeningens navn er Danske Lysreklame Producenter.
Foreningens virke er i hele Danmark.

§ 2

Foreningens formål er at fremme det kollegiale samarbejde og varetage medlemmernes og branchens faglige og handelsmæssige interesser. Foreningen skal endvidere udøve oplysningsarbejde om lysreklamer, virke for højnelse af kvalitetsniveauet og en vederhæftig sagsbehandling.

Foreningens midler må kun anvendes til dokumenterbare faglige formål i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 3

1. I foreningen kan en enig bestyrelse optage enhver virksomhed, som

A) har bestået i mindst 2 år
B) er velrenommeret såvel fagligt som økonomisk
C) i en ikke uvæsentlig grad af forretningsgrundlaget, beskæftiger sig med lysreklamer
D) er dansk registreret.

Tvivlsspørgsmål forelægges generalforsamlingen og skal vedtages af mindst 2/3 af medlemmerne og denne afgørelse er endelig.

2. Seniormedlemsskab: Som seniormedlem kan optages tidligere fabrikanter/direktører i firmaer, som i en længere årrække har været aktive medlemmer i foreningen. Et seniormedlemskab er kontingent frit og giver medlemmet ret til frit at deltage i alle foreningens arrangementer og møder undtagen i foreningens generalforsamling. DLP’s bestyrelse kan, i det omfang den finder det fornødent, helt eller delvist afholde et seniormedlems omkostninger ved deltagelse i foreningens arrangementer.

3. Endvidere kan bestyrelsen som associerede (passive) medlemmer optage leverandører med tilknytning til DLP’s medlemmer, som ikke er konkurrenter direkte eller indirekte til disse.  Associerede medlemmer har ret til at deltage i alle DLP’s arrangementer, dog ikke generalforsamlinger. Associerede medlemmer har ikke ret til at benytte DLP’s logo.

§ 4

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse og kan kun finde sted med mindst 6 måneders varsel til 1. januar.

Ved udmeldelse fritages man ikke for i det følgende år at bidrage til forud vedtagne fælles udgifter, som ville have påhvilet den pågældende, hvis udmeldelse ikke havde fundet sted.

Et medlem som bryder med foreningens love eller skader dens anseelse, kan ekskluderes af foreningen. Beslutningen herom kræver, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor og kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 flertal for beslutningen. Et ekskluderet eller udmeldt medlem kan kun genoptages i foreningen efter en generalforsamlingsbeslutning.

Et af foreningen udtrådt eller ekskluderet medlem har ingen ret til andel i foreningens mulige formue.

§ 5

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest d. 1. april.

§ 6

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen søges afholdt i lige år vest for Storebælt og ulige år øst for Storebælt, og indkaldes af bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved enten e-mail eller anbefalet brev.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller når mindst 5 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse af de forslag, der ønskes fremsat på generalforsamlingen.

Indkaldelse til denne generalforsamling skal ske ved e-mail eller brev senest 14 dage efter, at anmodningen er bestyrelsen i hænde og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger derefter.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

A) Valg af dirigent.
B) Bestyrelsens beretning over foreningens virksomhed i det forløbne år.
C) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år, herunder bestyrelses indstilling om overskuddets fordeling, fastsættelse af kontingent og andre bidrag.
D) Valg af bestyrelse.
E) Valg af suppleant.
F) Valg af revisor.
G) Eventuelle forslag fra stemmeberettigede medlemmer eller bestyrelse.
H) Eventuelt.

Forslag for stemmeberettigede medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet til foreningen senest d. 15. januar.

§ 9

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

§ 10

På generalforsamlingen har kun aktive medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent, stemmeret og hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

Alle aktive medlemmer har mødepligt til generalforsamlingen. Såfremt et medlem ikke er repræsenteret personligt eller ved fuldmagt, afkræves en bøde på kr. 500,00, som tilfalder foreningen.

Alle valg skal være skriftlige, hvis det begæres af ét medlem.

§ 11

På generalforsamlingen vedtages alle anliggender ved simpelt flertal. Dette gælder dog ikke anliggender vedrørende foreningens vedtægter og opløsning.

Til vedtægtsændringer, herunder foreningens opløsning, kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for vedtægtsændringerne.

Vedtager 2/3 af de på den nye generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede medlemmer ændringsforslaget, er ændringsforslaget vedtaget ganske uafhængigt af, om der på den nye generalforsamling har været repræsentanter for over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 12

Angående det på generalforsamlingen passerede, skal der optages en kort beretning, der godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde, og som anses for fuldgyldigt bevis i enhver henseende.

§ 13

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer afgår ved hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ulønnet, men kan antage lønnet medhjælp.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle foreningens anliggender.

Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der skal underskrives af tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 15

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af formanden alene.

§ 16

På hvert års ordinære generalforsamling vælges en statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor kan genvælges.

§ 17

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2011

Messer / Udstillinger m.v.